قبض جریمه آنلاین

سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور
تــو میگذری ..
زمان .. میــگـــــذرد !.. ......
چه كنم با دلــــی .. كه از تو .. توان گذشتنش .. نیست !!
پرداخت قبض جریمه بانک ملی

قبض جریمه
كاش یادت نرود
روی این نقطه پررنگ بزرگ
بین بی باوری ادمها
یك نفر میخواهدكه تو خندان باشی
نكندكنج هیاهوی زمان، بروم از یادت
پرداخت آسان قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور
گفتند عشق هر دردی را درمان میکند...
عاشق شدم...
حال او رفته است و از همان عشق هزاران هزار درد به سراغم آمده...
پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور